th en

เอกสารประกอบการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 20th Symposium on TQM Best-Practices in Thailand

    วันที่ 22 สิงหาคม 2562 

no. รหัสผลงาน ชื่อองค์กร เรื่องนำเสนอ Download
บรรยายพิเศษ  -

รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

Siriraj Smart Hospital Download
1. BP-01 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ระบบเตือนภัยความเสี่ยงองค์กร (EXAT’s Early Warning System)

Abstract
Full Paper
Presentation

2. PL-05 กองโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลแบบมีส่วนร่วมให้ "เก่ง ดี มี สุข"

Abstract
Presentation

 

3. PL-04 กองโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กระบวนการสร้างความรู้และงานวิจัยในองค์กร

Abstract
• Presentation

4. PL-16 สถาบันราชานุกูล การเปรียบเทียบผลการเรียนพิมพ์ดีดภาษาไทย สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยวิธีการสอนแบบใช้สติ๊กเกอร์หลากสีกับวิธีสอนแบบแป้นพิมพ์ปกติ

Abstract
Presentation

5. BP-08 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กระบวนการบริหารเงินลงทุน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Abstract
Full Paper
Presentation

6. BP-10 กองบริหารการสาธารณสุข รูปแบบนวัตกรรมบริการโดยประยุกต์แนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่โดยการวางระบบการบริหารราชการแบบบูรณาการในเขตสุขภาพ

Abstract
Full Paper
Presentation

7. BP-12 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โครงการปรับกระบวนการกำกับภารกิจปิดบัญชี

Abstract
Full Paper
Presentation

8. PL-14 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โครงการบูรณาการสารสนเทศเพื่อการอนุมัติงบลงทุนด้วย Qlikview

Abstract
Presentation

9. BP-04 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารพัสดุและงบประมาณ

Abstract
Full Paper
Presentation

10. BP-07 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การเปิดช่องจราจรสวนทางบนทางพิเศษฉลองรัช (Reversible Lane)

Abstract
Full Paper
Presentation

11. PL-21 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช.)

ระบบบริหารคลังวัสดุและสารเคมีเพื่อการวิจัย (SciStore)

 

Abstract
Presentation

12. BP-17 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับชำระเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกด้วยระบบ Finance OPD
 

Abstract
Full Paper
Presentation

13. PL-15 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ม.มหิดล การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลการจัดโครงการ ด้วยการใช้ Internal Order (IO)

Abstract
Presentation

 

14. BP-05 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กระบวนการสื่อสารของผู้นำระดับสูงที่มีประสิทธิผล

Abstract
Full Paper
Presentation

15. PL-11 การประปานครหลวง จาก KM สู่ Call Center อัจฉริยะ

Abstract
Presentation

 

16. PL-19 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล Lean กระบวนงานด้วยระบบ Template และ Checklist

Abstract
Presentation

 

17. PL-09 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) การปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อลดความผิดพลาดของเอกสารติดต่อราชการ

Abstract
Presentation

 

18. BP-22 โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า การตั้งมาตรฐานวิธีการดูแลเด็กอนุบาล 2 ให้มีคุณภาพสูงโดยครูประจำชั้นและผู้ปกครองมีส่วนร่วม

• Abstract
• Full Paper
Presentation

19. BP-06 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประยุกต์ใช้เครื่องมือคุณภาพในกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการลูกค้า

Abstract
Full Paper
Presentation

20. PL-10 การประปานครหลวง การปรับปรุงการจัดการความรู้ของสายงานวิศวกรรมและก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง

Abstract
Presentation

21. PL-02 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ชีวิตที่ลงตัวด้วยระบบ e-HR

Abstract
Presentation

22. BP-09 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กระบวนการขับเคลื่อนองค์กรด้วยตัวชี้วัดทางการเงิน

Abstract
Full Paper
Presentation

23. BP-13 มหาวิทยาลัยศรีปทุม การพัฒนามาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Abstract
Full Paper
Presentation

24. BP-24 โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า การพัฒนากระบวนการและวิธีการสอนเด็กอนุบาลให้มีทักษะการวาดภาพที่เป็นเลิศ

• Abstract
• Full Paper
Presentation

   

 วันที่ 23 สิงหาคม 2562

no. รหัสผลงาน ชื่อองค์กร เรื่องนำเสนอ Download
บรรยายพิเศษ  -
โดย คุณฤทธิ์ ธีระโกเมน
ประธานกรรมการ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง: MK Style Download
1. BP-14 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
การบริหารกระบวนการติดตามหนี้อย่างเป็นระบบครบวงจร
 

Abstract
Full Paper
Presentation

2. PL-24 บริษัท เอส. เค. โพลีเมอร์ จำกัด การยกระดับขีดความสามารถแก่นกลางผ่านกระบวนการนวัตกรรมสินค้าที่ขายได้ระดับโลก

Abstract
Presentation

3. BP-03 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง บทบาทของสภาคณาจารย์และพนักงาน ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกับการพัฒนาศักยภาพของสายสนับสนุนวิชาการ ภายใต้การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

Abstract
Full Paper
Presentation

4. PL-17 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล All New Siriraj English Website: The Cooperative Framework towards International Excellence

Abstract
Presentation

5. PL-20 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช.) การปรับปรุงกระบวนการออกใบแจ้งหนี้ตามงวดสัญญาให้มีความถูกต้อง

Abstract
Presentation

6. BP-20 บริษัท QTC Energy (มหาชน) จำกัด วางแผนการผลิตแบบซิงโครไนซ์ความต้องการของตลาดกับกำลังการผลิตล่วงหน้าของโรงงาน เพื่อเพิ่มอัตราการใช้กำลังการผลิตให้เข้าใกล้ 100% โดยใช้เทคนิค MSDS

Abstract
Full Paper
Presentation

7. PL-06 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เบิกเงินถูกต้อง ทำได้ง่ายดาย ด้วยสูตรสำเร็จ

Abstract
Presentation

8. PL-22 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล Conduct of the Annual Technical Conference

Abstract
Presentation

9. PL-13 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โครงการพัฒนาระบบการวางแผนและติดตามรายได้ค่ารักษาพยาบาลอย่างบูรณาการ

Abstract
Presentation

10. BP-02 บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด แก้ปัญหา T-Flex Yield ด้วย Six Sigma

Abstract
Full Paper
Presentation

11. BP-11 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กระบวนการพัฒนาระบบรับบริจาคออนไลน์
12. BP-18 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี การสร้างเครือข่ายคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดรุนแรงด้วยนวัตกรรมการแปรผลที่แม่นยำในโรงพยาบาลศูนย์ทั่วประเทศ
 
13. BP-19 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช.) การบริหารความเสี่ยงของ สวทช. (Risk Management)

Abstract
Full Paper
Presentation

14. PL-18 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล Information System for Strategic Management

Abstract
Presentation

15. PL-12 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการอนุมัติจัดสรรงบลงทุน กรณีจำเป็นเร่งด่วนระหว่างปีงบประมาณ

Abstract
Presentation

16. BP-16 โรงพยาบาลศิริราช โครงการครบถ้วนสมบูรณ์เพิ่มพูนรายได้ด้วยระบบ Tick Sheet

Abstract
Full Paper
Presentation

17. BP-23 โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า 10 นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเด็กอนุบาลโดยยึดถือเด็กแต่ละคนเป็นใจกลาง

• Abstract
• Full Paper
Presentation

18. PL-07 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กระบวนการจัดทำรายงานค่าบริการสุขภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

Abstract
Presentation

19. BP-15 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โครงการลดขั้นตอนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพด้วยระบบค่าธรรมเนียมแพทย์ (DF :Doctor Free)

Abstract
Full Paper
Presentation

20. BP-21 บริษัท QTC Energy (มหาชน) จำกัด การประยุกต์ใช้ Toyota Production System เพื่อลดการรองานตลอดกระบวนการผลิตหม้อแปลง

Abstract
• Full Paper
Presentation

21. PL-23 บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) การพัฒนาสินค้าก๊อกน้ำโดยใช้หลักการ Kansei Engineering

• Abstract
• Presentation

22. PL-25 บริษัท เอส. เค. โพลีเมอร์ จำกัด การบริหารแผนยุทธศาสตร์และแผนเข็มมุ่งเพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคง

Abstract
Presentation