th en

เอกสารประกอบการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 21st Symposium on TQM Best-Practices in Thailand

no. รหัสผลงาน ชื่อองค์กร ชื่อบทความที่นำเสนอ Download
  Best Prectices  
1. BP-01 การยกระดับยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP สู่การผลิตยางเครปมาตรฐาน GMP การยางแห่งประเทศไทย
2. BP-02

ระบบสารสนเทศสําหรับระบบการควบคุมภายใน (การบริหารความเสี่ยงรายสายงาน)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 3. BP-03 กลยุทธ์ CRM ที่เติมเต็มความพึงพอใจให้ลูกค้า

บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

4. BP-04 การแจ้งเตือนการใช้งบประมาณผ่านอิเล็กทรอนิกส์:  e-Budget Alert คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
5. BP-05 การพัฒนารายงานนำส่งผลการดำเนินการ SIRIRAJ TO MAHIDOL  :  FAST Interface MU Report คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
6. BP-06  การนำองค์การตามหลักธรรมาภิบาล: กรณีการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
7. BP-07 การพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายเพื่อปกป้องคุ้มครองสังคมจากอาชญากรรมการหลอกลวงผ่านระบบคอลเซ็นเตอร์ (Call Center)

กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

8.  BP-08 Cost Saving by Multi-bank Pooling Technique

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล

9. BP-09 การพัฒนาการจัดทำและจัดเก็บใบเสร็จรับเงินรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 10. BP-10  โครงการ FAST MRI/CT BY Partnership Model คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
11. BP-11 Seamless pathology registration การลงทะเบียนสิ่งส่งตรวจพยาธิวิทยาอย่างไร้รอยต่อ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 12. BP-13 โครงการพัฒนาระบบการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลที่เป็นเลิศของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (Siriraj Electronic Claim) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
13. BP-14 การพัฒนาโปรแกรมสัญญาการยืมเงินทดรองจ่ายในระบบ SAP คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
 14. BP-17  โอกาสเพิ่มรายได้และความพึงพอใจด้วยการเรียนรู้แบบ 360 องศา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
15. BP-18 การลดของเสียที่หลุดออกจากกระบวนการผลิต เพื่อยกระดับสู่คุณภาพระดับสากล บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานบ้านโพธิ์)
16. BP-19 ลดค่าใช้จ่ายในการจัดทำและจัดส่งรายละเอียดประกอบงบไตรมาสสาขา ธนาคารอาคารสงเคราะห์
17. BP-20 การใช้ Dashboard สำหรับการวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดำเนินงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์
18. BP-21 การจัดทำโปรแกรมระบบการตัดหนี้อัตโนมัติ (OPD) ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
19. BP-22  เส้นทางการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่บุคลากรของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM's Employee Experience Journey: 3E Journey) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
20.  BP-23 การจัดทำมาตรฐานการจัดการจราจร กรณีซ่อมบำรุงบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษฉลองรัช การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
21. BP-24 การปรับปรุงลดของเสียของ Plating process โดย Six sigma บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
24. BP-25 ลดเวลาในการค้นหา Lot Serial Traceability บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
25. BP-26 การบริหารจัดการ ดำเนินการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
26. BP-27 กระบวนการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
27. BP-28 กระบวนการลดปริมาณขยะพลาสติกและส่งเสริมการใช้วัสดุทดแทนพลาสติกในวิทยาเขตปัตตานี กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
28. BP-29 การปรับปรุงการทำงานด้วยการมีส่วนร่วมตามแนวคิดไคเซ็น สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
29. BP-30 การพัฒนากระบวนการการจัดการในการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษของผู้เรียนหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
30. BP-31 การรับนักศึกษาเข้าเรียนสถาบันอุดมศึกษาในยุค Disruption คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
31. BP-32 ระบบวางแผนการเดินทางภาคสนาม คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
32. BP-33 แนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
33. BP-34 รูปแบบการให้บริการทางห้องปฏิบัติการเอชไอวีของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

34. BP-35 เครือข่าย ภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชนร่วมใจป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
35. BP-36 ระบบสนับสนุนข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านเอชไอวี/เอดส์ แบบครบวงจร (HIV/AIDS Strategic Information Support System: H-SISS) กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
36. BP-37 การวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
37. BP-38 การถ่ายทอดกลยุทธ์สู่ความสำเร็จด้วย OKRs โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
  Progressive Learners  
 1. PL-02 กระบวนการพัฒนาบริการพร้อมส่งผ่านระบบ Prompt Post เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้า e-Commerce บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 2. PL-03 การปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิตกระเบื้องบิสกิตโดยใช้วิธีการออกแบบการทดลอง บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
3.  PL-04  ปรับปรุงการผลิตกระเบื้องปูพื้น FT60x60 บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด(มหาชน)  
4.  PL-05   วาล์วอัตโนมัติ : Auto Mechanic Spool Valve บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด(มหาชน)   
 5. PL-06  Cheque Outsourcing เอกสารครบ รับเช็คง่าย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 6. PL-07   ลดหย่อนถูกต้อง Process ปลอดภัย ร่วมใจพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 7. PL-08  ลดระยะเวลาในการประนอมหนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 8. PL-09 การนำส่งเงินอายัดทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
9.   PL-10 กระบวนการประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค กองนวัตกรรมและวิจัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
10.   PL-11 กระบวนการพิจารณาเงินเดือนค่าจ้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (กลุ่มงานบริหารและบุคคล)
 11. PL-12 การบริหารจัดการการบริการสวัสดิการภาวะอุบัติเหตุและ/หรือเสียชีวิต สำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาเขตปัตตานี หน่วยพยาบาล กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 12. PL-13 การลดของเสีย "ดรอส(Dross)" จากการหลอมตะกั่ว โดยประยุกต์ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ Phenomena & Mechanism Analysis บริษัท สยามฟูรูกาวา จำกัด
 13. PL-14 การปรับปรุงผังและกระบวนการการทำงานของธุรกิจ ABC เพื่อลดความสูญเปล่าในการดำเนินงาน: กรณีศึกษาในรายวิชาปัญหาพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 14. PL-15 การพัฒนาองค์กรเชิงกลยุทธ์ ด้วยการจัดทำแบบจำลองทางธุรกิจ ของพลอยใส จิวเวลรี่ พลอยใส จิวเวลรี่
 15. PL-17 การพัฒนาการปฏิบัติงานด้วยแนวคิดด้านอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงานขององค์กร กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 16. PL-18 การพัฒนาระบบจัดกลุ่มบัญชีเงินลงทุน (Investment Reclassification Systematic) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 17. PL-19 Speedy payment for Special-Clinic staff คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 18. PL-20 การอนุมัติรายการจ่ายและโอนเงินอัตโนมัติ สำหรับบุคลากรภายใน (Approval Process & Direct Payment) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล