th en

วัตถุประสงค์

สร้างเสริม ให้ความรู้ เผยแพร่ และผลักดันการประยุกต์ใช้ TQM รวมถึงพัฒนาองค์ความรู้
ในการประยุกต์ใช้ TQM ในองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

1.ส่งเสริมและผลักดันการประยุกต์ใช้ TQM ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความสามารถด้านการจัดการ
อย่างรวดเร็วและเป็นปึกแผ่น เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลของชาติในด้านต่อไปนี้

  • ความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก 
  • การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน 
  • การเพิ่มคุณภาพชีวิตของพนักงานในองค์กรต่างๆ และสิ่งแวดล้อม

2.ส่งเสริมการศึกษา วิเคราะห์ สถานภาพและปัญหาอุปสรรคของการประยุกต์ใช้แนวคิด TQM

3.ให้ข้อมูล ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้าน TQM ต่อสาธารณชนและรัฐบาล

4.เพื่อให้เกิดการสะสมและถ่ายทอดประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับความสำเร็จในการประยุกต์ใช้แนวคิด TQM
ให้เป็นที่รับรู้ เรียนรู้อย่างกว้างขวางทั้งในแวดวงธุรกิจและแวดวงวิชาการ

5.ส่งเสริมความร่วมมือกับ สถาบัน สำนักงาน สมาคม มูลนิธิ สถาบันวิชาการและภาคเอกชนในการรวบรวม
และพัฒนาองค์ความรู้ในการประยุกต์ใช้ TQM ในองค์กรต่างๆ

6.สร้างความสัมพันธ์กับงค์กรต่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ

7.ส่งเสริมงานวัฒนธรรม

8.ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

9.ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์