th en

เอกสารประกอบการประชุม

THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22nd Symposium on TQM Best-Practices in Thailand

no. รหัสผลงาน ชื่อองค์กร ชื่อบทความที่นำเสนอ Download
บรรยายพิเศษ
 1  

คุณเจริญ แก้วสุกใส

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 

บริษัท ซีพีแรม จำกัด

 Quality excellence throughout supplychain
2   คุณสุปราณี ชนะชัย

ผู้จัดการทั่วไป ส่วนประกันคุณภาพระบบมาตรฐาน บริษัท ซีพีแรม จำกัด

Cpram New Normal ระบบการบริหาร Performance ทั่วทั้งองค์กร
3  

คุณสุพจน์ สุวรรณพิมลกุล

ประธานกรรมการ บริษัท เอส เค โพลีเมอร์ จำกัด

กลยุทธ์เปลี่ยนวิกฤติ COVID-19 เป็นการเพิ่มกำไรของบริษัท
 4   คุณพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์

กรรมการผู้จัดการใหญ่

กลุ่มบริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส

 พลิกวิกฤติเป็นโอกาส ด้วย TQM
Best Prectices
1 BP-01 แอปพลิเคชัน "รู้ทัน : Rootan" แจ้งไว เตือนภัยไซเบอร์

กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

2 BP-02

เรื่องของเลือด ขาดเหลือ เกื้อกูลกัน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 3 BP-03 อุปกรณ์กดห้ามเลือด

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4 BP-04 จากหนึ่ง กลายเป็น สอง กับการเพิ่มประสิทธิภาพหม้อกดนมผสมและน้ำสเตอริไรส์สำหรับผู้ป่วยเด็ก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5 BP-05 การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอนของสาขาวิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 BP-06 การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สำนักงานบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ "HUSO 5 Smarts" สำนักงานบริหารคณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7 BP-07 ระบบสารสนเทศช่วยเหลือการบริหารและจัดการองค์กร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8 BP-08 เตรียมความพร้อมการสอนออนไลน์ในยุควิถีชีวิตใหม่ (Preparation Online Teaching for The New Normal) งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9 BP-09 Smart System สำหรับวางแผนและตรวจสอบการเรียนของนักศึกษายุค 4.0 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10 BP-10 แอลกอฮอลล์ฆ่าเชื้อโรคบนผิวมือสูตรคณะวทท. ม.อ. สู่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11 BP-11 จัดสอบแบบ 5G สำหรับ Smart Scientist งานสนับสนุนการจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12 BP-12 ระบบช่วยเหลือและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างยั่งยืน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
13 BP-13 การยื่นขอรับการประเมินฯ PSU-TPSF แบบออนไลน์ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14 BP-14 ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
15 BP-15 โครงการโมเดลอาจารย์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
16 BP-17 การประยุกต์มาตรฐานเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน (ตัวอย่างการบำบัดน้ำเสียในอาคาร) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
17 BP-18 ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System): กลไกสำคัญที่ต่อยอดสู่การพัฒนาบุคลากรของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
18 BP-19 Excellence Service of cashier IPD's position งานเงินรายได้ ฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
19 BP-20 โครงการ "Go Future for Health Insurance by "Si I-Claim" ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
20 BP-21 การพัฒนากระบวนการบันทึกบัญชีรับทรัพย์สินบริจาคแบบอิเลคโทรนิกส์ งานบัญชี ฝ่ายการคลัง/ งานบริหารพัสดุ ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
21 BP-22 การบริการรับเงินทันสมัย ถูกต้อง ว่องไว ไร้ข้อร้องเรียน ฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
22  BP-23 Beyond to e-Locker for Cashiers : ตู้เงินทอนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเจ้าหน้าที่การเงินส่วนหน้า งานการเงิน ฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
23 BP-24 Siriraj Finance Management of Covid-19 Situation ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
24 BP-25 Logistic ง่ายๆ เก็บเอกสารสบายๆ อย่างมีประสิทธิภาพ งานการเงิน ฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 25 BP-26 บัญชียุคใหม่บันทึกฉับไวไร้ข้อผิดพลาด งานบัญชี ฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 26 BP-27 Web Application รู้ใจคนใช้งบฯ ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 27 BP-28 การวางแผนกลยุทธ์ สวทช. เพื่อเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน (Disruption) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 28 BP-29 ชีวิตดี๊ดี by PP Dashboard ฝ่ายนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
29 BP-30 พลิกวิกฤติเป็นโอกาสด้วยระบบงาน TS-ECM (Transmission System-Enterprise Content Management) ในการจัดทำแผนงานและบริหารโครงการพัฒนาระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
30 BP-31 การพัฒนากระบวนการติดตามพอร์ตลงทุน วิเคราะห์และรายงานผลลงทุนเชิงลึก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
31 BP-32 การลงทุนกองทุนต่างประเทศโดยตรง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
32 BP-33 กระบวนการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
33 BP-34 ร่วมพัฒนา ร่วมใช้ ฐานข้อมูลเฝ้าระวังโรคและภัย ราชทัณฑ์หนึ่งเดียว สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
34 BP-35 พลังชุมชนเข้มแข็งเพื่อการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษในระดับพื้นที่ : กรณีศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ (DSI Station) กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
35 BP-36 โครงการ "สื่อสารฉับไว ไร้กระดาษ" ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
36 BP-37 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและการเชื่อมต่อกับระบบ SAP ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล / งานคลัง ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
37 BP-38 การพัฒนาแพลตฟอร์มระบบนิเวศน์ข้อมูลดิจิทัลแบบบูรณาการ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
38 BP-39 DDC COVID-19 เร็วคือรอด ประชาชนปลอดภัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
39 BP-40 การปรับปรุงลดของเสีย Copper defect ของ Front end process บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
40 BP-41 กระบวนการพัฒนาระบบการให้รหัสโรค ICD10, ICD9cm แบบ Paperless/EMR โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
41 BP-43 ออกแบบข้อเสนอขายบนจุดยืนที่จะช่วยให้ลูกค้ามีผลประกอบการที่ดีขึ้น บริษัท อินเตอร์ฟีดเทค (ประเทศไทย) จำกัด
42 BP-45 ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดไม่พบ ST Segment Elavation (NSTE-ACS) งานการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์ความเป็นเลิศโรคหัวใจและหลอดเลือด (Center (Center of Excellence for Cardio Vascular Disease; TU-CCVD) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
43 BP-46 การพัฒนาอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลสู่มาตรฐานอาหารสากล (ISO 22000) งานโภชนาการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
44 BP-47 ลดอุบัติการณ์ความคาดเคลื่อนทางยาจากกระบวนการการทำ Med reconcile โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
45 BP-48 การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยทารกแรกเกิดเพื่อการลดความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication error) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
46 BP-49 โครงการ Admit รูปแบบใหม่ รพธ 2020 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
47 BP-50 Product Innovation เพื่อป้องกันการเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ำสำหรับทารกแรกเกิด งานการพยาบาลผู้คลอด โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 48 BP-51 ลดภาวะแทรกซ้อนจากความเสียหายของเส้นฟอกเลือด (Vascular Access failure) งานการพยาบาลผู้ป่วยโรคไตและไตเทียม โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 49 BP-52 การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยนอก : LEAN Management OPD TUH โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 50 BP-53 Health examination one stop service หน่วยงานรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 51 BP-54 การพัฒนาระบบ Platform การตรวจเช็คความพร้อมใช้งานเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า  งานเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 52 BP-55  การพัฒนาระบบเงินยืมทดรองราชการเชิงรุก  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 53 BP-56  ระบบการบริหารจัดการคุณภาพสินเชื่อ (Data Analytics for Aging Management (DAAM))  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 54  BP-57  พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงทุจริตด้านสินเชื่อ (Housing Loan Fraud Risk & Warning Sign)  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
55 BP-58 การนำ KM มาใช้ในการจัดการสถานการณ์ COVID-19 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
56 BP-62 กระบวนการบูรณาการการมีส่วนร่วมเชื่อมโยงไร้รอยต่อของประชารัฐเพื่อความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
57 BP-63 พัฒนาแม่แบบการจัดการฟาร์มสุกรให้มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูง วิชาการ: iTAC (The International Technical and Academic Center)
58 BP-64 การออกแบบพัฒนาคอร์สพิเศษให้ตรงกับความถนัดในการเรียนรู้ของเด็กอนุบาลแต่ละคน โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า
59 BP-65 การพัฒนาคุณภาพของการสอนวิธีว่ายน้ำให้แก่เด็กเล็กด้วย QFD  และการตั้งมาตรฐาน โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า
60 BP-66 การเพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีโครงสร้างน้ำหนักเบาเพื่อการผลิตยานพาหนะสมัยใหม่ของประเทศไทย บริษัท โชคนำชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำกัด
61 BP-67 ระบบรายงานผลดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (KPI Online) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
62 BP-68 การประมาณการกำลังผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กมาก (VSPP) แบบเรียลไทม์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
63 BP-69 การบูรณาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (Governance Risk and Compliance : GRC) ของ กทพ. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
64 BP-70 การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ สวทช. ตามมาตรฐาน ISO 27001 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
65 BP-71 Increase % Size M Floor Tiles 30x30 บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
66 BP-72 พัฒนาระบบการติดตามหนี้ค้างชำระค่ารักษาพยาบาลในระบบ e-Phis งานรายได้ ฝ่ายบริหารแผนและการคลัง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
Progressive Learners
 1  PL-01 คู่มือการทบทวนผลสัมฤทธิ์ เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการ และตัวชี้วัดผลสำเร็จของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  กองประเมินผล1  สำนักงบประมาณ
2 PL-02 ลดระยะเวลาในการกรอกแบบวิเคราะห์ความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
3 PL-03 การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลงานบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 PL-05 Good Practice for New Interface Program งานการคลัง ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
5 PL-07 ระบบการควบคุมคุณภาพและระบบการประกันคุณภาพการตรวจเงินแผ่นดินที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
6 PL-08 พัฒนาระบบจัดยาผู้ป่วยนอกด้วย LOCATION : Innovation in OPD PHARMACY with LEAN concept งานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
7 PL-09 รับฟังด้วยหัวใจ ใส่ใจทุกปัญหา ด้วย Line Official Account : Khuikun (คุยกัน) โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
8 PL-10 แผนงานการจัดระบบรับฝากนอกที่ทำการ (ระบบ Pick Up Service) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
9 PL-11 การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษาของตนเองในสถานการณ์ COVID-19 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
10 PL-12 เพิ่มอัตราการเดินเครื่องและลดของเสียในการผลิต บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
11 PL-13 การสร้างระบบคลังเวชภัณฑ์ผู้ป่วยเฉพาะราย (Consignment) ของรังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา งานการพยาบาลรังสีวิทยา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
12 PL-15 โครงการ Smart Service ระบบการบริหารจัดการลูกค้า ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 13 PL-16 ศูนย์บริการคนพิการในโรงพยาบาล โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
14 PL-17 การให้บริการผู้ป่วยโรคตาในสถานการณ์วิกฤต COVID-19 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 15 PL-20 การจัดทำและจัดเก็บเอกสารหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-WHT) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 16 PL-21 Reduce Alumina Consumption บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
 17 PL-22 Improve Calibro MC Accuracy to Reduce Size Diff บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
18 PL-24 การพัฒนากระบวนการและผลลัพธ์การปฏิบัติงานด้วย Logic Model ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 19 PL-25 การบริหารวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติแบบ CEO มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 20 PL-26 การบริหารต้นทุนโดยใช้หลักการ TQM ผลิตอาหารสุกรสำเร็จรูป ตามสูตรจำแนกรุ่น กรณีศึกษา : บริษัท สมคิดเกษตรฟาร์ม จำกัด ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
21  PL-27 ระบบขอความช่วยเหลือบนทางพิเศษ (SOS) ผ่าน EXAT Portal การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
22 PL-28 การซิงโครไนซ์คำสั่งซื้อลูกค้ากับแผนกการจัดส่งสินค้า บริษัท เวทโปรดักส์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
23 PL-29 ลดระยะเวลาการตรวจสอบและอนุมัติสิทธิการรักษาพยาบาล งานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ