th en
 
 

TQM Forum การจัดสัมมนา TQM Forum ครั้งที่ 27

"ถอดรหัสวิธีสร้างความสุขและความสำเร็จในการทำงาน ผ่านโครงการฝนหลวงของรัชกาลที่ ๙"

วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560
เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้อง F310 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

หลักการและเหตุผล
      มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย มีพันธกิจในการเผยแพร่ความรู้ด้าน TQM เพื่อสาธารณะประโยชน์และส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงให้กับหน่วยงานและผู้ที่สนใจ มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดเสวนา TQM Forum ครั้งที่ 27 เรื่อง “ถอดรหัสวิธีสร้างความสุขและความสำเร็จในการทำงาน ผ่านโครงการฝนหลวงของรัชกาลที่ ๙” เพื่อเผยแพร่แนวคิดและวิธีการจัดการที่มีประสิทธิผลสูงในการดำเนินกิจการต่างๆ โดยศึกษาแบบอย่างในการดำเนินพระราชกรณียกิจสำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

 

วัตถุประสงค์
      1. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
      2. เพื่อเผยแพร่แนวทางการประยุกต์ใช้หลักการและเครื่องมือ TQM ซึ่งเป็นศาสตร์แห่งการจัดการที่มีประสิทธิผลสูง
      3. เพื่อพัฒนาเครือข่ายการเข้าถึงความรู้เกี่ยวกับ TQM อันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์วิธีการจัดการที่ดี

 

กลุ่มเป้าหมายและจำนวนผู้เข้าฟัง
      ผู้บริหาร พนักงานหน่วยงานรัฐหรือเอกชน ผู้ประกอบการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

 

วัน เวลา และสถานที่
      วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น.
      ณ ห้อง F310 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

วิทยากร

 • คุณวิชัย กอสงวนมิตร
  ศิษย์เก่าแห่งคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ผู้เขียนหนังสือ การจัดการที่ดีต้องเหมือนการทำฝนหลวง
  เจ้าของกิจการศาลาไอติม เชียงใหม่ และอดีตอาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
 • ผศ. ดร. ศจี ศิริไกร
  อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพฯ มธ.

 

ลักษณะการจัดกิจกรรม
     บรรยาย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากร และผู้เข้าร่วมสัมมนา

 

กำหนดการจัดสัมมนา

  12.30-13.00 น. ลงทะเบียน บริเวณหน้าห้อง F310 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
  13.00-13.10 น. พิธีเปิดการจัดสัมมนา
  13.10-14.30 น. สัมมนา "ถอดรหัสวิธีสร้างความสุขและความสำเร็จในการทำงาน ผ่านโครงการฝนหลวงของรัชกาลที่ ๙" โดย

คุณวิชัย กอสงวนมิตร
ศิษย์เก่าแห่งคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ผู้เขียนหนังสือ การจัดการที่ดีต้องเหมือนการทำฝนหลวง
เจ้าของกิจการศาลาไอติม เชียงใหม่ และอดีตอาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

ผศ.ดร.ศจี ศิริไกร
อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพฯ มธ.

  14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
  14.45-15.45 น. สัมมนา (ต่อ)
  15.45-16.00 น. ถาม-ตอบ

 

วิธีการลงทะเบียน

ลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ http://conc.tbs.tu.ac.th/index.php/register/register_forum/84

** คณะผู้จัดงานไม่ได้สำรองที่จอดรถไว้สำหรับผู้เข้าร่วมงาน เพื่อความสะดวกโปรดใช้บริการรถสาธารณะแทน**

จัดโดย

 • มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
 • ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
โทร 02-5647000 ต่อ 71100 หรือ 096-8170406
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website : www.ftqm.or.th

 

Download รายละเอียดต่างๆ

 

แผนที่ตั้งสถานที่จัดสัมมนา

  แผนที่สู่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (Google Map)
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

   แผนที่ ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (สถานที่จัดงาน อาคารหมายเลข 18) Click