album01 ชมภาพบรรยากาศ

การสัมมนา TQM Forum 2008 
เส้นทางสู่องค์กรที่ยั่งยืน : ประสบการณ์ภาคปฏิบัติขององค์กรคุณภาพแผนไทย
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการ ทีโอที
ถนนงามวงศ์วาน อ.เมือง จ.นนทบุรี
21 สิงหาคม 2551 เวลา 12.30-16.45 น.

หลักการและเหตุผล
ด้วยการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ทำให้องค์กรต่างๆ มุ่งเน้นในการพัฒนาองค์กรเพื่อให้สามารถแข่งขันกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของโลกทั้งในด้านเทคโนโลยี สังคม และระบบเศรษฐกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือในการบริหารและการจัดการองค์กรเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้องค์กรนั้นมีความยั่งยืนอยู่ได้

TQM เป็นแนวทางหนึ่ง ที่มีความสำคัญและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรให้เกิดความยั่งยืน ทำให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของกระบวนการเพิ่มมูลค่าทุกกระบวนการที่ดำเนินการอยู่ในองค์กร ความมีส่วนร่วมของสมาชิกขององค์กรในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ กระบวนการ การบริการ และวัฒนธรรมองค์กร อีกทั้ง

TQM ยังสามารถกำหนดเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการกำหนดคุณภาพขององค์กรได้เป็นอย่างดี
ด้วยความสำคัญของแนวคิด TQM นี้ มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย จึงได้จัดกิจกรรม TQM Forum ขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ทางด้าน TQM จากผู้มีประสบการณ์ในการนำ TQM ไปประยุกต์ใช้จนเกิดผลสำเร็จทั้งองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่องค์กรที่เริ่มดำเนินการให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้ประสบผลสำเร็จได้ต่อไป

 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจในการนำแนวทาง TQM ไปใช้ในการปรับปรุงองค์กร
2. เพื่อเป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันเพื่อต่อยอดองค์ความรู้

 

วัน เวลา และสถานที่
วันที่ 21 สิงหาคม 2551 
เวลา 13.00-16.45 น.
สถานที่ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการ ทีโอที ถนนงามวงศ์วาน อ.เมือง จ.นนทบุรี

 

วิทยากรร่วมบรรบาย
ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ
ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ
ผู้แทนจากภาคเอกชน

 

กลุ่มเป้าหมายและจำนวนผู้เข้าฟัง
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง พนักในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มุ่งเน้นการนำแนวทาง
TQM ไปใช้ในการปรับปรุงองค์กร
จำนวน 250 คน

 

วิธีการลงทะเบียน
ลงทะเบียนเป็นรายบุคคลโดยไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านทางอินเตอร์เน็ต
(การสมัครเข้าร่วมงานต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน)

 

จัดโดย                    
       มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

 

สนับสนุนโดย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ                

 

(ร่าง) กำหนดการจัดสัมมนา TQM Forum 2008 
เส้นทางสู่องค์กรที่ยั่งยืน : ประสบการณ์ภาคปฏิบัติขององค์กรคุณภาพแผนไทย

ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการ ทีโอที ถนนงามวงศ์วาน อ.เมือง จ.นนทบุรี 
21 สิงหาคม 2551 เวลา 12.30-16.45 น.

12.00-13.00 ลงทะเบียน รับเอกสาร
13.00-13.10 กล่าวต้อนรับ โดย ดร.ปริทรรศน์  พันธุบรรยงก์
ประธานมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
13.10-14.40

เสวนา เรื่อง " เส้นทางสู่องค์กรที่ยั่งยืน : ประสบการณ์ภาคปฏิบัติขององค์กรคุณภาพแผนไทย" โดย
คุณนัชชา เทียมพิทักษ์ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
คุณสุรภีพร สุขโข บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
คุณพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ กรมการขนส่งทางบก
คุณมาลินี ธรรมตารีย์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ดำเนินการเสวนา โดย ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ ประธานมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย

14.40-15.00 พักรับประทานอาหารว่าง
15.00-16.00 เสวนา (ต่อ)
ผู้เสวนาบรรยายท่านละอีกประมาณ 10 นาที โดยอาจจะตอบประเด็นที่ค้างไว้ในช่วงแรก 
หรือคำถามจากผู้ดำเนินการเสวนา
16.00-16.30 ถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
16.30-16.45 ปิดการสัมมนา

 

Download แนะนำการจัดสัมมนา

DOWNLOAD TQM Forum 2008 (pdf file 240 KB)

 

Download ประกอบการสัมมนา

DOWNLOAD บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (pdf file 1.45 MB)
DOWNLOAD  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (pdf file 2.28 MB)