th en
 
 

TQM Forumการจัดสัมมนา TQM Forum ครั้งที่ 14
"การวางแผนกลยุทธ์" หัวใจแห่งองค์กรคุณภาพ
วันเสาร์ที่  19 มีนาคม  2554
เวลา 12.00-16.30 น. 
ห้อง 10201 ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดี-รังสิต ดินแดง

หลักการและเหตุผล
ด้วยการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ทำให้องค์กรต่างๆ มุ่งเน้นในการพัฒนาองค์กร เพื่อให้สามารถแข่งขันกับ สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของโลก ทั้งในด้านเทคโนโลยี สังคม และ ระบบเศรษฐกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือในการบริหาร และการจัดการองค์กรเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้องค์กร นั้นมีความยั่งยืนอยู่ได้

TQM เป็นแนวทางหนึ่ง ที่มีความสำคัญ และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ในการนำไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาองค์กรให้เกิดความยั่งยืน ทำให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ของกระบวน การเพิ่มมูลค่าทุกกระบวนการ ที่ดำเนินการอยู่ในองค์กร ความมีส่วนร่วมของสมาชิกขององค์กรในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ กระบวนการ การบริการ และวัฒนธรรมองค์กร อีกทั้ง TQM ยังสามารถกำหนดเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการกำหนดคุณภาพขององค์กรได้เป็นอย่างดี

ด้วยความสำคัญของแนวคิด TQM นี้ มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงได้จัดกิจกรรม TQM Forum ครั้งที่ 14 หัวข้อ  "การวางแผนกลยุทธ์" หัวใจแห่งองค์กรคุณภาพ ขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ทางด้าน การจัดการคุณภาพในหลากหลายมุมมองจากผู้ปฏิบัตจริง อีกทั้งเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน TQM แก่สมาชิก FTQMmember โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน

 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจในการนำแนวทาง TQM ไปใช้ในการปรับปรุงองค์กร
2. เพื่อเป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ

 

วัน เวลา และสถานที่
วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2554
เวลา 12.00-16.30 น.
ห้อง 10201 ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดี-รังสิต ดินแดง

 

วิทยากร
คุณสมชาย นิราพาธพงศ์พร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามคาสไอออนเวอร์คส์ จำกัด
ดร.ลดาวัลย์ กระแสร์ชล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คุณพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ รองประธานมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย

 

กำหนดการจัดสัมมนา

12.00-13.00 ลงทะเบียน/รับเอกสาร
13.00-13.10 กล่าวต้อนรับ โดย รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ ประธานมูลนิธิฯ
กล่าวเปิดงาน โดย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
13.10-14.30 สัมมนา"การวางแผนกลยุทธ์" หัวใจแห่งองค์กรคุณภาพ โดย
คุณสมชาย นิราพาธพงศ์พร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามคาสไอออนเวอร์คส์ จำกัด
ดร.ลดาวัลย์ กระแสร์ชล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คุณพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ รองประธานมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
14.30-15.00 พักรับประทานอาหารว่าง
15.00-16.00 สัมมนา (ต่อ)
16.00-16.20 ถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
16.20-16.30 ปิดการสัมมนา มอบของที่ระลึก ถ่ายรูปหมู่
(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โปรดตรวจสอบได้ทาง www.ftqm.or.th)

 

กลุ่มเป้าหมายและจำนวนผู้เข้าฟัง
พนักงานในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่มุ่งเน้นการนำแนวทาง TQM ไปใช้ในการปรับปรุง องค์กร
จำนวน 200 คน

วิธีการลงทะเบียน *** ลงทะเบียนฟรี...ไม่มีค่าใช้จ่าย ***
มูลนิธิจะเปิดรับลงทะเบียนผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ที่ www.ftqm.or.th เท่านั้น

กรณีสำหรับผู้เป็นสมาชิก (FTQMmember) แล้ว
1. ให้นำ username และ password ลงทะเบียนได้ทันที ที่ http://www.ftqm.or.th/tqm_member/

กรณีผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก FTQMmember
1.  สมัครเป็นสมาชิกการใช้เว็บมูลนิธิฯ เพื่อกำหนด username และ password โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่  http://www.ftqm.or.th/tqm_member/
2.  นำ username และ password ทำการ login ระบบสมาชิก เพื่อลงทะเบียน online หรือแก้ไข ยกเลิก เปลี่ยนแปลง ข้อมูลต่างๆ

ข้อกำหนดในการลงทะเบียน

  1. username ลงทะเบียนได้ 1 คน เท่านั้น
  2. ระบบจะตอบรับการลงทะเบียนอัตโนมัติผ่านทาง e-mail ของท่าน และเป็นการยืนยันการลงทะเบียน 
  3. หากท่านต้องการยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลง ให้ท่านเข้าระบบสมาชิกเพื่อทำการแก้ไข ก่อนถึงวันงาน 2 วัน เพื่อรักษาสิทธิ์ในการลงทะเบียนเข้าร่วมงานในครั้งถัดไป
  4. โปรด Print เอกสารตอบรับการรับลงทะเบียน หรือ แจ้งรหัสการลงทะเบียน ต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน เพื่อรับเอกสารในวันจัดงาน
  5. การสมัครเป็นสมาชิกการใช้งานเว็บไซต์ของมูลนิธิ จะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านในการรับทราบข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ในครั้งถัดไปก่อนใคร

 

จัดโดย
มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

สนับสนุนโดย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
สมาคมมาตรฐานและคุณภาพแห่งประเทศไทย

 

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการจัดการประชุมทีคิวเอ็ม 
105/703 ถนนนวมินทร์ ซอย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
คุณเจริญชัย ฉิมเนียม โทรศัพท์ 086-311-7890 
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website : www.ftqm.or.th

 

หมายเหตุ
เนื่องด้วยสถาบันมีที่จอดรถจำนวนจำกัด คณะผู้จัดงานจึงไม่สามารถสำรองที่จอดรถไว้ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานได้ และโปรดใช้บริการรถสาธารณะแทน

 

Download แนะนำการจัดสัมมนา และแบบฟอร์มการลงทะเบียน

DOWNLOAD TQM Forum ครั้งที่ 14 (pdf file 338 KB)


Presentation files  

DOWNLOAD คุณสมชาย นิราพาธพงศ์พร (pdf file 2,504 KB) 
  กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามคาสไอออนเวอร์คส์ จำกัด
DOWNLOAD ดร.ลดาวัลย์ กระแสร์ชล (pdf file 4,678 KB) 
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
DOWNLOAD คุณพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ (pdf file 2,924 KB) 
  รองประธานมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย

 

album01 ชมภาพบรรยากาศ