th en
 
 

Symposium on TQM Best-Practicesเอกสารประกอบการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 19th Symposium on TQM Best-Practices in Thailand

    วันที่ 16 สิงหาคม 2561 

no. รหัสผลงาน ชื่อองค์กร เรื่องนำเสนอ Download
บรรยายพิเศษ  -

ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

TQM สร้างนวัตกรรมให้ประเทศได้อย่างไร Download
1. BP-16 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ การจัดการความปลอดภัยแบบ สวทช.

Abstract
Full Paper
Presentation

2. BP-11 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อบริหารความเสี่ยงพอร์ตสินเชื่อเกษตรกรบน Mobile Application

Abstract
Full Paper
Presentation

3. BP-18 บริษัท QTC Energy (มหาชน) จำกัด KAIZEN กระบวนการส่งเสริมกิจกรรม KAIZEN ที่มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น 3 เท่า

• Abstract
• Full Paper
Presentation

4. BP-07 การไฟฟ้าฝ่าผลิตแห่งประเทศไทย การส่งเสริมงานพัฒนาคุณภาพที่มีผลต่อองค์การสมรรถนะสูง

Abstract
Full Paper
Presentation

5. BP-14 บริษัท สยามฟูรูกาวา จำกัด การลดปัญหาเคลมแบตเตอรี่ช๊อตจากหัวแผ่นธาตุโค้งงอที่สะพานไฟของชุดเซลล์ โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดซิกซ์ซิกม่า Abstract
Full Paper
Presentation
6. BP-13 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) การแก้ไขปัญหา Hydraulic บริเวณ Stabilizer bottom

Abstract
Full Paper
Presentation

7. BP-05 ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการรับชำระค่ารักษาพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช

Abstract
Full Paper
Presentation

8. BP-03 ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โครงการพัฒนาระบบบริหารตรวจสอบการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลที่เป็นเลิศของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (Siriraj Billing Report SiBR) Abstract
Full Paper
Presentation
9. BP-08
โครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Smart Payment

Abstract
Full Paper
Presentation

10. PL-12
สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ)
การใช้กิจกรรมทางดนตรีเพื่อปรับและลดพฤติกรรมในเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาและสติปัญญา (ระดับรุนแรง) Abstract
• Presentation
11. PL-04 สถาบันราชานุกูล

โครงการฝึกกีฬาเพื่อผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม

 

Abstract
Presentation
12. PL-24 ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การบริหารงานห้องสมุดสู่ความเป็นเลิศ  กรณีศึกษาห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
 

Abstract
Presentation

13. PL-15 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนวทางการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์

Abstract
Presentation

14. PL-16 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ การสื่อสารของผู้นำระดับสูง

Abstract
Presentation

 

15. PL-18 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น การบริการหอจดหมายเหตุแบบออนไลน์

Abstract
Presentation

 

16. PL-19 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น สารสนเทศท้องถิ่น คุณค่าภูมิปัญญาพื้นบ้านสู่สากล

Abstract
Presentation

 

17. PL-20 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
KKUL Book store  การบริหารจัดการหนังสือบริจาคแบบมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการ

Abstract
Presentation

 

18. PL-17 สำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลีนงานวารสารด้วย Google apps KKULIB

Abstract
Presentation

 

19. PL-08 บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 5S Plus

Abstract
Presentation

 

20. PL-22 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กิจกรรมไคเซ็น (Kaizen) กับการปรับปรุงงานทั่วทั้งองค์กร

Abstract
Presentation

   

 วันที่ 17 สิงหาคม 2561

no. รหัสผลงาน ชื่อองค์กร เรื่องนำเสนอ Download
บรรยายพิเศษ  -
โดย คุณสุพจน์ สุวรรณพิมลกุล
ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส เค โพลีเมอร์ จำกัด 
“การจัดการนวัตกรรม: จากบริษัทห้องแถว สู่บริษัทระดับโลก” 
Download
22. บรรยายพิเศษ บริษัท เอส. เค. โพลีเมอร์ จำกัด
บรรยายพิเศษ :: การสร้างความผูกผันในองค์กร ด้วยการจัดการนวัตกรรม
 
Presentation
23. BP-10 โรงแยกก๊าซธรรมชาติ จ.ระยอง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) การบูรณาการกลยุทธ์และความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง

Abstract
Full Paper
Presentation

24. BP-15 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ Monitor Strategic
Abstract
Full Paper
Presentation
25. BP-17 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร การจัดตั้งธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์ด้วยแนวความคิดลีน Abstract
Full Paper
Presentation
26. BP-12 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร การจัดการองค์ความรู้เรื่อง “เทคนิคการเตรียมสารอิมัลชั่นไข่แดง (egg yolk emulsion) เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์”

Abstract
Full Paper
Presentation

27. BP-06 บริษัท เอส. เค. โพลีเมอร์ จำกัด การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของลูกค้ากับตัวแปรค่าควบคุมทางวิศวกรรม เพื่อออกแบบระบบประกันคุณภาพ Abstract
Full Paper
Presentation
28. BP-04 งานประเมินต้นทุนและงานเงินรายได้  ฝ่ายการคลัง  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ระบบการจัดทำรายงานเพื่อการบริหารจัดการตามกลุ่มสิทธิผู้ป่วย Patient Segmentation Abstract
Full Paper
Presentation
29. BP-01 ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ระบบการบริหารเงินทุนวิจัยแบบครบวงจร

Abstract
Full Paper
Presentation

30. PL-23 ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ    คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร กระบวนการเผยแพร่ความรู้จากการพัฒนางานประจำ ด้วย Social Network Abstract
Presentation
31. PL-11
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตจังหวัดสกลนคร
การลดต้นทุนและจำนวนสัตว์ทดลองในการศึกษาการเจริญเติบโตของไก่ไข่ระยะฟัก

Abstract
Presentation

32. PL-13 หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการปรับลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

Abstract
Presentation

 

33. PL-03 การยางแห่งประเทศไทย การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสงเคราะห์สวนยางโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

Abstract
Presentation

 

34. PL-01 การยางแห่งประเทศไทย การชำระค่าธรรมเนียมการส่งออกยางออกนอกราชอาณาจักรผ่านระบบ e-Cess

Abstract
Presentation

 

35. PL-02 การยางแห่งประเทศไทย การยกระดับมาตรฐานการผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนด้วยระบบมาตรฐาน GMP

Abstract
Presentation

 

36. PL-07 งานทันตกรรม โรงพยาบาลศิริราช 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
การถอนฟันในผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการเกิดลิ่มเลือด Abstract
Presentation
37. PL-06 ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล การจัดทำโปรแกรม Siriraj AR Reconcile Statement

Abstract
Presentation

38. PL-05 หน่วยตรวจสอบ ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณบดี 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รับเงินทุนการศึกษาต่างประเทศทันใจ ไร้รอยต่อ

Abstract
Presentation

 

39. PL-21 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ระบบ e-KPI เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลประจำปี

Abstract
• Presentation

 

40. PL-14 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ระบบ e-Registration เพื่อบริหารจัดการงานลงทะเบียนอบรมและสัมมนา

Abstract
Presentation

 

41. PL-10 งานประเมินต้นทุน ฝ่ายการคลัง และงานบริการสารสนเทศและฝึกอบรม ฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล การบริหารต้นทุนด้วยเทคนิค Cost variance analysis โดยใช้ โปรแกรม Tableau

Abstract
Presentation