th en
 
 

TQM Forumการจัดสัมมนา TQM Forum ครั้งที่ 26
"การสร้างคน ใส่ใจลูกค้า สู่การพัฒนาคุณภาพองค์กร"

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559
เวลา 12.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถนนอู่ทองนอก สามเสน กรุงเทพฯ

หลักการและเหตุผล
      ธุรกิจที่มั่นคง คือ ผลจากความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรของผู้ประกอบการ แต่ด้วยสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และการแข่งขันที่เข้มข้นในทุกวงการ การเรียนรู้พัฒนาแบบลองผิดลองถูกอาจนำไปสู่ความเสียหายอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ การพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิผลจำเป็นต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานความคิดที่ ถูกต้องเพื่อนำไปสู่การสร้างความรู้ความเข้าใจ และการกระทำซึ่งส่งผลดีต่อธุรกิจอย่างยั่งยืน

      Total Quality Management (TQM) เป็นหลักการบริหารที่องค์กร ต่างๆ ทั้งในไทยและต่างประเทศ ให้การยอมรับอย่างกว้างขวาง หลักคิดแบบ TQM ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของผู้นำที่มีต่อบทบาทการนำองค์กร การใช้ข้อมูลจริง เพื่อวางแผนกลยุทธ์ ความสามารถในการตอบสนองต่อ ความต้องการของลูกค้า การเอาใจใส่ต่อบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจ และการเรียนรู้ปรับปรุง ระบบงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างนวัตกรรมและผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

      มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย ร่วมกับ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงจัดงานสัมมนา TQM Forum เพื่อเผยแพร่ความสำเร็จของการบริหารองค์กรในมิติต่างๆ ที่มีการดำเนินงานสอดคล้องกับแนวคิด TQM พร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักคิดและแนวทางการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาองค์กรของตนเองจากผู้มีประสบการณ์ตรง

 

วัตถุประสงค์
      1. เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจในการนำแนวทาง TQM ไปใช้ในการปรับปรุงองค์กร
      2. เพื่อเป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ

 

วัน เวลา และสถานที่
      วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559
      เวลา 12.00 – 16.30 น.
      ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5
      มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถนนอู่ทองนอก กรุงเทพฯ

 

วิทยากร
     รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

     นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์
     ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร
     สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

     คุณพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์
     ประธานมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย

 

กำหนดการจัดสัมมนา

  12.00-13.00 ลงทะเบียน บริเวณหน้าห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5
  13.00-13.15 น. พิธีเปิดการจัดสัมมนา
  13.15-14.30 น. สัมมนา "การสร้างคน ใส่ใจลูกค้า สู่การพัฒนาคุณภาพองค์กร" โดย

รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์
ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ดำเนินรายการ โดย
คุณพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์
ประธานมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย

  14.30-15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
  15.30-16.00 น. สัมมนา (ต่อ)
  16.00-16.30 น. ถาม-ตอบ

 

กลุ่มเป้าหมายและจำนวนผู้เข้าฟัง
      ผู้บริหาร พนักงานในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่มุ่งเน้นการนำแนวทาง TQM ไปใช้ในการปรับปรุง องค์กร
      จำนวน 250 คน

 

วิธีการลงทะเบียน

1. ลงทะเบียนออนไลน์
       - เป็นการลงทะเบียนรายบุคคล สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่

2. ลงทะเบียนเป็นหมู่คณะ

 • Download แบบฟอร์มได้ที่ Click Download
 • อ่านวิธีการลงทะเบียน จากในไฟล์ที่ download มา
 • กรอกข้อมูลใส่ในไฟล์ที่ Download มา
 • จัดส่งไฟล์แบบฟอร์มลงทะเบียนนี้พร้อมรายชื่อผู้เข้าร่วมงานนี้ เป็นไฟล์ excel มาที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เท่านั้น
 • มูลนิธิฯ จะแจ้งยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมงานผ่านทางอีเมล์ที่ท่านได้แจ้งลงทะเบียนมา
การรับสมัครทั้ง 2 แบบ
 1. มูลนิธิฯ จะตอบรับการรับลงทะเบียนผ่านทางอีเมล์ที่ส่งแจ้งไว้ตามใบสมัคร
 2. เปิดรับลงทะเบียน ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2559 นี้เท่านั้น
 3. ผู้ที่ทำการลงทะเบียนแล้ว หากต้องการยกเลิกเปลี่ยนแปลง ให้ดำเนินการแจ้งมูลนิธิฯ ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 เพื่อรักษาสิทธิ์ในการร่วมงานครั้งต่อไป
 4. มูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับลงทะเบียนแก่ผู้ที่ให้ข้อมูลการเข้าร่วมงานครบถ้วนเท่านั้น
 5. เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีที่จอดรถจำนวนจำกัด คณะผู้จัดงานไม่ได้สำรองที่จอดรถไว้สำหรับผู้เข้าร่วมงาน เพื่อความสะดวก โปรดใช้บริการรถสาธารณะแทน
 6. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณเจริญชัย ฉิมเนียม โทรศัพท์ 086-311-7890 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

จัดโดย
        มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย ร่วมกับ
        วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

สนับสนุนโดย
        สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
        สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
        สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
        สมาคมมาตรฐานและคุณภาพแห่งประเทศไทย

 

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
       มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
       คุณเจริญชัย ฉิมเนียม โทรศัพท์ 086-311-7890 
       e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       Website : www.ftqm.or.th

 

Download รายละเอียดต่างๆ


แผนที่ตั้งสถานที่จัดสัมมนา

  แผนที่สู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Google Map)
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 รายละเอียดการเดินทาง Click / แผนที่ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Click

album01 ชมภาพบรรยากาศ