th en
 
 

TQM Forumการจัดสัมมนา TQM Forum ครั้งที่ 15
ลูกค้าชั่วนิรันดร์: การตลาดเชิงยุทธ์ด้วย TQM
วันเสาร์ที่  11 มิถุนายน  2554
เวลา 12.00-16.30 น. 
ณ ห้องประชุม ชลี สินธุโสภณ LIB108 ชั้น 1 อาคารสำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หลักการและเหตุผล
ด้วยการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ทำให้องค์กรต่างๆ มุ่งเน้นในการพัฒนาองค์กร เพื่อให้สามารถแข่งขันกับ สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของโลก ทั้งในด้านเทคโนโลยี สังคม และ ระบบเศรษฐกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือในการบริหาร และการจัดการองค์กรเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้องค์กร นั้นมีความยั่งยืนอยู่ได้

TQM เป็นแนวทางหนึ่ง ที่มีความสำคัญและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรให้เกิดความยั่งยืน ทำให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ของกระบวนการเพิ่มมูลค่าทุกกระบวนการที่ดำเนินการอยู่ในองค์กร ความมีส่วนร่วมของสมาชิกขององค์กร ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ กระบวนการ การบริการ และวัฒนธรรมองค์กร อีกทั้ง TQM ยังสามารถกำหนดเป็นยุทธศาสตร์สำคัญ ในการกำหนดคุณภาพขององค์กรได้เป็นอย่างดี ด้วยความสำคัญของแนวคิด TQM นี้ มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย จึงได้จัดกิจกรรม TQM Forum ครั้งที่ 15 ในหัวข้อ ลูกค้าชั่วนิรันดร์: การตลาดเชิงยุทธ์ด้วย TQMในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2554 เวลา 12.00 – 16.30 น.ณ ห้องประชุม ชลี สินธุโสภณ LIB108 ชั้น 1 อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ ทางด้านการนำองค์กรจากผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ ในการดำเนินกิจการให้ประสบผลสำเร็จ โดยไม่ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจในการนำแนวทาง TQM ไปใช้ในการปรับปรุงองค์กร
2. เพื่อเป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ

 

วัน เวลา และสถานที่
วันที่ 11 มิถุนายน 2554
เวลา 12.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุม ชลี สินธุโสภณ LIB108 ชั้น 1 อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วิทยากร
ผู้แทนจากองค์กรภาครัฐ และเอกชน 
ผู้แทนจากมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย

 

กำหนดการจัดสัมมนา

      -

 

กลุ่มเป้าหมายและจำนวนผู้เข้าฟัง
ผู้บริหาร พนักงานในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่มุ่งเน้นการนำแนวทาง TQM ไปใช้ในการปรับปรุง องค์กร
จำนวน 250 คน

 

วิธีการลงทะเบียน
1. ผู้สมัครต้องแจ้งข้อมูลส่วนตัวในใบสมัครให้ครบถ้วน 
2. ส่งข้อมูลรายละเอียดมาที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
2. มูลนิธิฯ จะตอบรับรายชื่อผู้เข้าร่วมงานผ่านทางอีเมล์ที่ได้ส่งเข้ามา 
3. ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเจริญชัย ฉิมเนียม โทรศัพท์ 086-311-7890

หมายเหตุ                
1. เปิดรับลงทะเบียนผ่านทางอีเมล์ ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เท่านั้น 
2. ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 8 มิถุนายน 2554
3. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานสัมมนาที่ www.ftqm.or.th ในวันที่ 9 มิถุนายน 2554

 

จัดโดย
มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

สนับสนุนโดย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
สมาคมมาตรฐานและคุณภาพแห่งประเทศไทย

 

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการจัดการประชุมทีคิวเอ็ม 
105/703 ถนนนวมินทร์ ซอย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
คุณเจริญชัย ฉิมเนียม โทรศัพท์ 086-311-7890 
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website : www.ftqm.or.th

หมายเหตุ
เนื่องด้วยสถาบันมีที่จอดรถจำนวนจำกัด คณะผู้จัดงานจึงไม่สามารถสำรองที่จอดรถไว้ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานได้ และโปรดใช้บริการรถสาธารณะแทน

 

Download แนะนำการจัดสัมมนา และแบบฟอร์มการลงทะเบียน

DOWNLOAD TQM Forum ครั้งที่ 15 (pdf file 430 KB)

 

Presentation files  

DOWNLOAD คุณสามารถ หงษ์วิไล (pdf file 1,126 KB) 
  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
DOWNLOAD คุณศจี ศิริไกร (pdf file 3,039 KB) 
  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์
DOWNLOAD คุณพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ (pdf file 7,447 KB)
  รองประธานมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย

 

album01 ชมภาพบรรยากาศ