th en
 
 

TQM Forumการจัดสัมมนา TQM Forum ครั้งที่ 11
บทเรียนและความท้าทายของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 53
เวลา 11.30-17.30 น. 
ณ ห้อง Convention Hall สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

หลักการและเหตุผล
ด้วยการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ทำให้องค์กรต่างๆ มุ่งเน้นในการพัฒนาองค์กร เพื่อให้สามารถแข่งขันกับ สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของโลก ทั้งในด้านเทคโนโลยี สังคม และระบบเศรษฐกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือในการบริหาร และการจัดการองค์กรเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้องค์กร นั้นมีความยั่งยืนอยู่ได้

      TQM เป็นแนวทางหนึ่ง ที่มีความสำคัญ และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ในการนำไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาองค์กรให้เกิดความยั่งยืน ทำให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ของกระบวนการเพิ่มมูลค่าทุกกระบวนการ ที่ดำเนินการอยู่ในองค์กร ความมีส่วนร่วมของสมาชิกขององค์กรในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ กระบวนการ การบริการ และวัฒนธรรมองค์กร อีกทั้ง TQM ยังสามารถกำหนดเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการกำหนดคุณภาพขององค์กรได้เป็นอย่างดี

      ด้วยความสำคัญของแนวคิด TQM นี้ มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) และ สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จึงได้จัดกิจกรรม TQM Forum ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อ บทเรียนและความท้าทาย ของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียน รู้ องค์ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ ภาคราชการที่เป็นเลิศ และได้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในภารกิจนั้นๆ ส่งผลให้การดำเนินกิจการ ให้ประสบผลสำเร็จ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ องค์ความรู้ด้าน TQM โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน

 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจในการนำแนวทาง TQM ไปใช้ในการปรับปรุงองค์กร
2. เพื่อเป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ

 

วัน เวลา และสถานที่
วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 53
เวลา 11.30-17.30 น.
ณ ห้อง Convention Hall สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

 

วิทยากร
ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีคิวเอ็ม เบสท์ จำกัด
คุณพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยบูรณ์บราเดอร์ส จำกัด
คุณสมชาย นิราพาธพงศ์พร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามคาสท์ไออัอนเวอร์คส์ จำกัด
คุณสุพรรณี ไพรัชเวทย์ ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.ร.
ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้แทนจากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ผู้แทนจากองค์กรรัฐวิสาหกิจ

 

กำหนดการจัดสัมมนา

11.30-12.30 ลงทะเบียน/รับเอกสาร
12.30-12.45 กล่าวรายงาน โดย คุณพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ รองประธานมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
กล่าวเปิดงาน โดย อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
12.45-14.30 บรรยายพิเศษ PMQA, SEPA และ TQA บนเส้นทาง TQM โดย 
ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีคิวเอ็ม เบสท์ จำกัด 
คุณพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยบูรณ์บราเดอร์ส จำกัด 
สมชาย นิราพาธพงศ์พร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามคาสท์ไออัอนเวอร์คส์ จำกัด
14.30-15.00 พักรับประทานอาหารว่าง
15.00-16.00 บรรยายพิเศษ ถอดรหัสการบริหารจัดการภาครัฐ สู่ องค์กรคุณภาพด้วย PMQA โดย
คุณสุพรรณี ไพรัชเวทย์ ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.ร.
16.00-17.00 นำเสนอ Best Practices จากองค์กรภาครัฐ
ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้แทนจากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ผู้แทนจากองค์กรรัฐวิสาหกิจ
17.00-17.30 ถาม-ตอบ
ปิดการสัมมนา มอบของที่ระลึก ถ่ายรูปหมู่
(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โปรดตรวจสอบได้ทาง www.ftqm.or.th)

 

กลุ่มเป้าหมายและจำนวนผู้เข้าฟัง
พนักงานในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่มุ่งเน้นการนำแนวทาง TQM ไปใช้ในการปรับปรุง องค์กร
จำนวน 200 คน

 

วิธีการลงทะเบียน
มูลนิธิจะเปิดรับลงทะเบียนผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ที่ www.ftqm.or.th เท่านั้น
- กรณีสำหรับผู้เป็นสมาชิก (FTQMmember) แล้ว : ให้นำ username และ password ลงทะเบียนได้ทันที ที่ http://www.ftqm.or.th/tqm_member/
- กรณีสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก ให้ทำการสมัครสมาชิกใหม่ ที่ http://www.ftqm.or.th/tqm_member/register/register_form.php โดยดำเนินการดังนี้

1. สมัครเป็นสมาชิกการใช้เว็บมูลนิธิฯ เพื่อกำหนด username และ password (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) 
สมัครสมาชิก clickที่นี่
2. นำ username และ password ทำการ login ระบบสมาชิก เพื่อลงทะเบียน online หรือแก้ไข 
ยกเลิก เปลี่ยนแปลง ข้อมูลต่างๆ
   หมายเหตุ

  1. 1 user ลงทะเบียนได้ 1 คน เท่านั้น
  2. ระบบจะตอบรับการลงทะเบียนอัตโนมัติผ่านทาง e-mail ของท่าน 
  3. การสมัครเป็นสมาชิกการใช้งานเว็บไซต์ของมูลนิธิ FTQMmember จะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านในการรับทราบข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ในครั้งถัดไปก่อนใคร

 

จัดโดย
มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)
สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

 

สนับสนุนโดย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
สมาคมมาตรฐานและคุณภาพแห่งประเทศไทย
บริษัท ไพร์ม เอเซีย จำกัด

 

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการจัดการประชุมทีคิวเอ็ม 
105/703 ถนนนวมินทร์ ซอย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
คุณเจริญชัย ฉิมเนียม โทรศัพท์ 086-311-7890 โทรสาร 0-2734-6200 
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website : www.ftqm.or.th

 

Download แนะนำการจัดสัมมนา

DOWNLOAD TQM Forum ครั้งที่ 11  pdf file 173 KB)

 

album01 ชมภาพบรรยากาศ