การจัดสัมมนา TQM Forum ครั้งที่ 10
Learning Organization Through TQM : มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วย TQM
ในวันเสาร์ที่ 10 กรกฏาคม 2553
เวลา 12.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

หลักการและเหตุผล
ด้วยการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ทำให้องค์กรต่างๆ มุ่งเน้นในการพัฒนาองค์กรเพื่อให้สามารถแข่งขันกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของโลกทั้งในด้านเทคโนโลยี สังคม และระบบเศรษฐกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือในการบริหารและการจัดการองค์กรเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้องค์กรนั้นมีความยั่งยืนอยู่ได้


TQM เป็นแนวทางหนึ่งที่มีความสำคัญ และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรให้เกิดความยั่งยืน ทำให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของกระบวนการเพิ่มมูลค่าทุกกระบวนการที่ดำเนินการอยู่ในองค์กร ความมีส่วนร่วมของสมาชิกขององค์กรในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ กระบวนการ การบริการ และวัฒนธรรมองค์กร อีกทั้ง TQM ยังสามารถกำหนดเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการกำหนดคุณภาพขององค์กรได้เป็นอย่างดี


ด้วยความสำคัญของแนวคิด TQM นี้ มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้จัดกิจกรรม TQM Forum ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ Learning Organization Through TQM : มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วย TQM ขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ทางด้านการปฏิบัติการที่เป็นเลิศ และได้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในภารกิจ นั้นๆ ส่งผลให้การดำเนินกิจการให้ประสบผลสำเร็จ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน TQM โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน

 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจในการนำแนวทาง TQM ไปใช้ในการปรับปรุงองค์กร
2. เพื่อเป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ

 

วัน เวลา และสถานที่
วันเสาร์ที่ 10 กรกฏาคม 2553
เวลา 12.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

 

วิทยากร
ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)
คุณชรินทร์ กาญจนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ลำปาง

 

ดำเนินรายการโดย
คุณพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยบูรณ์บราเดอร์ส จำกัด

 

กลุ่มเป้าหมายและจำนวนผู้เข้าฟัง
พนักงานในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่มุ่งเน้นการนำแนวทาง TQM ไปใช้ในการปรับปรุง องค์กร
จำนวน 200 คน

 

วิธีการลงทะเบียน
มูลนิธิจะเปิดรับลงทะเบียนผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ที่ www.ftqm.or.th เท่านั้น
- กรณีสำหรับผู้เป็นสมาชิก (FTQMmember) แล้ว : ให้นำ username และ password ลงทะเบียนได้ทันที ที่ http://www.ftqm.or.th/tqm_member/
- กรณีสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก ให้ทำการสมัครสมาชิกใหม่ ที่ http://www.ftqm.or.th/tqm_member/register/register_form.php โดยดำเนินการดังนี้

1. สมัครเป็นสมาชิกการใช้เว็บมูลนิธิฯ เพื่อกำหนด username และ password (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) 
สมัครสมาชิก clickที่นี่
2. นำ username และ password ทำการ login ระบบสมาชิก เพื่อลงทะเบียน online หรือแก้ไข 
ยกเลิก เปลี่ยนแปลง ข้อมูลต่างๆ
   หมายเหตุ
1. 1 user ลงทะเบียนได้ 1 คน เท่านั้น
2. ระบบจะตอบรับการลงทะเบียนอัตโนมัติผ่านทาง e-mail ของท่าน 
3. การสมัครเป็นสมาชิกการใช้งานเว็บไซต์ของมูลนิธิ FTQMmember จะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านในการรับทราบข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ในครั้งถัดไปก่อนใคร

 

จัดโดย
มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย ร่วมกับ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

สนับสนุนโดย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการจัดการประชุมทีคิวเอ็ม 
105/703 ถนนนวมินทร์ ซอย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
คุณเจริญชัย ฉิมเนียม โทรศัพท์ 086-311-7890 โทรสาร 0-2734-6200 
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website : www.ftqm.or.th

 

Download แนะนำการจัดสัมมนา

DOWNLOAD TQM Forum ครั้งที่ 10 (pdf file 179 KB)

 

รายงานการสัมนา

DOWNLOAD คุณพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ (pdf file 1,940 KB)
DOWNLOAD ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด (pdf file 2,734 KB) 
DOWNLOAD คุณชรินทร์ กาญจนรัตน์ (zip file 1,867 KB)

 

album01 ชมภาพบรรยากาศ