th en
 
 

Symposium on TQM Best-Practices


banner4
 

การประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 18th Symposium on TQM Best-Practices in Thailand

 

THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 18th Symposium on TQM Best-Practices in Thailand

การประชุม Symposium on TQM-Best Practices in Thailand จัดขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนมุมมองและ ประสบการณ์ของผู้ประยุกต์ใช้ TQM ในประเทศไทย แล้วเกิดผลสำเร็จ เพื่อแสวงหาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดนำมา ขยายผลให้เป็นที่รับรู้และ เรียนรู้กันอย่างกว้างขวาง โดยจัดขึ้นครั้งแรกในเดือนมีนาคม 2543 และจัดต่อเนื่องมาทุกปีเป็นเวลากว่า 16 ปี

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติในองค์กรที่ได้นำระบบบริหารทีคิวเอ็มมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย ได้นำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งกันและกันเกี่ยวกับ แนวคิด เทคนิค วิธีการ ประสบการณ์ อุปสรรค ปัญหา ตลอดจนแนวทาง วิธีการแก้ไขในการนำทีคิวเอ็มมาประยุกต์ใช้เพื่อแสวงหา "แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด (The Best Practices)" ในแต่ละสาขาของ การบริหาร
2.เพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นและความมีประสิทธิผลในการส่งเสริมทีคิวเอ็มให้แพร่หลาย อย่างรวดเร็วในประเทศไทยและก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ สมาคม สถาบัน และบริษัท ที่ปรึกษา ฯลฯ ที่ทำหน้าที่ในการส่งเสริมทีคิวเอ็มอยู่ในประเทศไทย
3.เพื่อก่อให้เกิดการสะสมและถ่ายทอดประสบการณ์ของผู้ที่ประสบความสำเร็จในการนำทีคิวเอ็มมาประยุกต์ใช้ให้เป็นที่รับรู้และเรียนรู้กันอย่างกว้างขวางทั้งในแวดวงธุรกิจ และวิชาการ ด้านอุตสาหกรรมการผลิต การบริการ การศึกษา และการบริหารของภาคเอกชน และภาครัฐบาล

 

รูปแบบการประชุม

การประชุมแบ่งออกเป็น  2 ส่วน

ส่วนที่ 1 การประชุมทางวิชาการ แบ่งเป็น 7 สาขา

1.    การนำองค์กร: การกำหนดทิศทางและความคาดหวัง การจัดองค์กรนำกระบวนการนำวิธีการ พัฒนาผู้นำที่มีคุณภาพ การสร้างค่านิยม คุณภาพในองค์กร องค์กรแห่งการเรียนรู้ ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสาธารณะ ฯลฯ

2.    การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Hoshin Kanri) และการจัดการนโยบาย (การบริหารเข็มมุ่ง): กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์กระบวนการนำแผนเชิงกลยุทธ์ ไปสู่การปฏิบัติกระบวนการจัดการทิศทางและเป้าหมายหลักประจำปี การตรวจวินิจฉัยโดยผู้บริหารระดับสูง ฯลฯ

3.    การเอาใจใส่ลูกค้าและตลาด: ความรู้เกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและตลาดเทคนิคและวิธีการหาความต้องการ และการประเมิน ความพึงพอใจของลูกค้า การเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขัน การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การรักษาลูกค้า ฯลฯ

4.    การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้: การจัดการสารสนเทศ การใช้เทคนิคทางสถิติ การใช้เครื่องมือคุณภาพ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ฯลฯ

5.    การเอาใจใส่ทรัพยากรบุคคล: การออกแบบระบบงานที่มีคุณภาพสูง เทคนิคและระบบการจูงใจ พนักงาน การส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมปรับปรุงคุณภาพ  (5ส QCC KYT ฯลฯ) ระบบการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร  การยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ฯลฯ

6.    การจัดการกระบวนการ: กระบวนการสร้างคุณค่า กระบวนการหลัก กระบวนการสนับสนุน การจัดการ สมรรถนะของผู้ส่งมอบ การจัดการระบบมาตรฐาน เทคนิคการจัดทำเอกสารคู่มือปฏิบัติงาน การจัดการ การปฏิบัติงานประจำวัน การปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง เทคนิคการแก้ปัญหา และป้องกันมิให้เกิดซ้ำ Reengineering, Benchmarking, SPC, SQC, QFD, FMEA, DOE, etc.

7.    การประยุกต์ระบบมาตรฐานต่าง ๆ เข้ากับการบริหารจัดการ: บทเรียนจากการประยุกต์มาตรฐานระบบ ISO 9000, ISO 14000, มอก. 18000, SA 8000  ฯลฯ ตัวอย่างเช่น การประยุกต์ รวมหลายระบบเข้าเป็นหนึ่งเดียว การใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงการบริหารจัดการ

ส่วนที่ 2  การจัดนิทรรศการโดยองค์กรต่าง ๆ

กำหนดวันประชุม : 23-24 สิงหาคม 2560
สถานที่ : โรงแรมรอยัล เบญจา สุขุมวิท ซอย 5 กรุงเทพฯ

การนำเสนอ :   
นำเสนอ 20 นาที 
สรุปข้อคิดเห็นโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 นาที 
ตอบคำถาม  5  นาที 

 

คณะกรรมการจัดการประชุม 

ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งใน TQM หน่วยงาน
       
1. นายวิเชียร จึงวิโรจน์ ที่ปรึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
2. นายกิตติ สุขุตมตันติ ที่ปรึกษา บริษัท ไดเร็คชั่นแพลน จำกัด
3. นายวิวัฒน์ ชุติประภัสร์ ที่ปรึกษา บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
4. นายกิตติ วิสุทธิรัตนกุล ที่ปรึกษา บริษัท เทคโนโลยีมีเดีย จำกัด
5. นางศุภวรรณ เขียวขจี ที่ปรึกษา บริษัท ไพรม์เอเซีย จำกัด
6. นายอานนท์ ปวีณวัฒน์ ที่ปรึกษา สมาคมมาตรฐานและคุณภาพแห่งประเทศไทย
7. พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ที่ปรึกษา สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
8. รศ.พูลพร แสงบางปลา ที่ปรึกษา สมาคมมาตรฐานและคุณภาพแห่งประเทศไทย
9. รศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช ที่ปรึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
10. นายจำลอง เติมกลิ่นจันทร์ ที่ปรึกษา กลุ่มบริษัท ซันกรุ๊ป
11. ดร.ต่อยศ ปาลเดชพงศ์ ที่ปรึกษา โรงเรียนเด่นหล้า พระราม 5
12. นายกิตตินันท์    
13. รศ.ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย ทีปรึกษา  
14. นายนิยม สุวรรณเดช ประธานกรรมการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
15. ผศ.ดร.ศจี ศิริไกร รองประธานกรรมการ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
16. ดร.ไสว ศิริทองถาวร กรรมการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
17. นายสามารถ หงษ์วิไล กรรมการ  
18. นายพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ กรรมการ บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด
19. ดร.นัชชา เทียมพิทักษ์ กรรมการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
20. ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล กรรมการ บริษัท ทีคิวเอ็ม เบสท์ จำกัด
21. ดร.จรัล ทรัพย์เสรี กรรมการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
22. นายสมชาย นิราพาธพงศ์พร กรรมการ บริษัท เอสซีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
23. นางประไพพรรณ อ่อนสมา กรรมการ มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
24. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ กรรมการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
25. ดร.ลดาวัลย์ กระแสร์ชล กรรมการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
26. นางสาวกาญจนา ปฏิบัติ กรรมการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
27. นายอนุวัฒน์ มลายอริศูนย์ กรรมการ บริษัท เอ็ม.เอส.เอ็ม คอนซัลแทนท์ แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด
28. นางมาลัย รัชตสวรรค์ กรรมการ บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
29. นายสุพจน์ สุวรรณพิมลกุล กรรมการ บริษัท เอสเค โพลิเมอร์ จำกัด

 

 

กำหนดการจัดการประชุม

กำหนดการจัดการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 18th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand* 23-24 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัลเบญจา ถนนสุขุมวิท ซอย 5 กรุงเทพฯ
Download กำหนดการ (PDF file 190 KB)
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่

 

วิธีการลงทะเบียน

 1. Download แบบฟอร์มสมัครลงทะเบียน (เอกสารลงทะเบียน)
 2. บันทึกข้อมูลรายละเอียดลงในแบบฟอร์มลงทะเบียน
 3. Save file (ตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อองค์กรที่สมัคร)
 4. จัดส่งไฟล์ใบสมัครลงทะเบียนมาที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เท่านั้น
 5. มูลนิธิฯ จะตรวจสอบและทำการตอบรับเพื่อยืนยันผ่านทางอีเมล์ที่แจ้งมา
 6. ชำระเงินค่าลงทะเบียน ให้สั่งจ่าย มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย 
  โดยการ โอนเงินเข้าบัญชีประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยอุทยานวิทยาศาสตร์ 
  เลขที่ 080-0-01050-6
 7. จัดส่งไฟล์สำเนา ใบ Pay-in มาที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เท่านั้น
 8. มูลนิธิฯ จะตอบรับการรับชำระเงินผ่านทางอีเมล์ที่แจ้งมาอีกครั้ง เป็นอันเสร็จสิ้น
      หมายเหตุ
 1. อัตราค่าลงทะเบียนได้รับการสนับสนุนส่วนหนึ่งจากมูลนิธิฯ รวมเอกสาร ค่าอาหารตลอดรายการ
 2. มูลนิธิไม่ได้เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้
  ในนาม 
  มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย 
  73/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0993000144911 

  พร้อมส่งหนังสือการหัก ณ ที่จ่ายฉบับจริง มาที่ 

  มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย 
  อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
  73/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

  หรือนำมามอบให้เจ้าหน้าที่ในวันจัดงาน
 3. การลงทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ถือเป็นการยืนยันการการเข้าร่วมประชุม หากต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ 
  ให้แจ้งยกเลิก/แก้ไขได้ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 มิฉะนั้นมูลนิธิจะคิดค่าใช้จ่าย 50% ของค่าธรรมเนียม
 4. กรณีลงทะเบียนระเภทนักศึกษา ให้แนบสำเนาบัตรนักศึกษาและนำบัตรจริงมาแสดงในวันประชุมด้ว

 


Download เอกสารประกอบต่างๆ

 

ภาพบรรยากาศการจัดงาน

album01 ชมภาพบรรยากาศ